بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

یکشنبه 21 تیر‌ماه سال 1388
تابستان در خانه

 

 

 

 

اولین:خانه خشتی گامبرون در حالی وارد فصل تابستان می شود که یکی از اعضای اصلی هیت موسیسین وعضوکمسیون ادبیات خانه خشتی گامبرون. ساجده کشمیری(شاعر وکوه نورد)را از دست داده است...  

 و با توجه با این اتفاق ناگوار در اولویت ترین برنامه خانه برای تابستان برگزاری بزرگداشت این شاعر می باشد.

دومین: لذا از تمام شاعران ونویسندگان وهنرمندان دعوت می نماییم.اگرمقاله شعرنقدوبررسی خاطره عکس یادداشت ویا به هرشکل دیگری تمایل دارند در برنامه یادمان مشارکت داشته باشند به خانم زارع دبیرکمسیون ادبیات ودبیر خانه خشتی گامبرون مراجعه نماییند.

  یادداشتهای قبلی