بازدیدکنندگان : 40162

بایگانی

جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1387
گزارش تصویری شب شعر یادمان شاعرعلی تسلیمی

   

   مسعود فرح از علی گفت وشعرخاند.

   

    

 منصورنعیمی بود.با لبخند مهربانش               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعید آرمات شعرخاندوازنسل که علی آمده بودگفت. 

   

  

 

 

موسا بندری پرازدغدغه بود وپدرانه بیشتر زحمات را به دوش کشید.  

 

ساجده کشمیری و جواد قاسمی ولی رضایی اکبرمحمدی وعلی ذوالفقاری شعر خاندن.

سپس هادی کیکاووسی دفتر علی را به دست گرفت وخاند. 

  با تشکر از دست جمعی که آمدن را وظیفه می دانستن.
 

عکاس:امیرفخری یادداشتهای قبلی